Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

                                        Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1 Postanowienia ogólne

1.  Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) ustala się niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „Regulaminem”.

2.  Regulamin określa:

 1.    Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
 2.    Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 3.    Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
 4.    Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym w odniesieniu do usług określonych w Regulaminie;
 5.    Tryb postępowania reklamacyjnego.

3.   Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną jest MENLO ELECTRIC SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ulicy Wołoskiej 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000917564, NIP: 5272829241 oraz REGON: 368839890, o kapitale zakładowym: 100.000,00 zł, opłaconym w całości zwana dalej „Usługodawcą”.

4.  Regulamin ma zastosowanie do Umów zawieranych między Usługodawcą a Użytkownikiem.

5.  Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.shop.menloelectric.com w trakcie procesu Rejestracji oraz po zalogowaniu się do Konta w zakładce „Dokumenty do pobrania”, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie.

6.  Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i pełną akceptacją jego postanowień i tym samym zawarciem Umowy. Regulamin stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem Umowy.

7.  W wypadku, w którym Usługa wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i niewprowadzających w błąd.

8.  Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz szczegółowych instrukcji zamieszczonych w Serwisie.

§ 2 Definicje

1.   Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są określone poniżej wyrażenia i sformułowania, rozumie się je w następujący sposób:

a.        Formularz rejestracyjny – dokument elektroniczny, którego wypełnienie przez Użytkownika stanowi jeden z warunków korzystania w pełnym zakresie z Serwisu i Usług;

b.       Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych oraz znaków specjalnych, znany jedynie Użytkownikowi; Hasło w połączeniu z adresem mailowym Użytkownika umożliwia autoryzowany dostęp Użytkownika do Konta;

c.        Konto – dokument elektroniczny przypisany do Użytkownika, powstały w wyniku wypełnienia Formularza Rejestracyjnego oraz spełnienia innych wymogów niezbędnych w Regulaminie, by uzyskać nieograniczony dostęp do Serwisu;

d.       Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Usługodawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

e.        Login – nadawany w procesie rejestracji unikalny ciąg znaków, który w połączeniu z Hasłem identyfikuje Użytkownika w procesie logowania;

f.        Rejestracja – czynności Użytkownika niezbędne dla uzyskania pełnego dostępu do Serwisu i Usług;

g.       Serwis – strona internetowa (sklep internetowy) działający pod adresem shop.menloelectric.com;

h.       System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648 z późn. zm.);

i.        Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie Usługi na rzecz Użytkownika, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą Systemów Teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności Stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648 z późn. zm.);

j.        Strony – Usługodawca i Użytkownik;

k.       Środki Komunikacji Elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;

l.        Użytkownik – każdy, kto korzysta z Usług lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem sposób korzysta z Serwisu udostępnionego przez Usługodawcę; Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania;

m.      Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu na rzecz zarejestrowanych w nich Użytkowników udostępniane za pośrednictwem Konta, o których mowa w § 3 Regulaminu.§ 3 Usługi

1.     Usługodawca świadczy drogą elektroniczną Usługi za pośrednictwem Serwisu. Niektóre z Usług wymagają uprzedniego zawarcia odrębnych umów pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem.

2.     Usługodawca świadczy drogą elektroniczną Usługi polegające na:

a.     Dostępie do ogólnodostępnych treści znajdujących się w Serwisie; możliwości przeglądania i odczytywania przez Użytkowników materiałów zamieszczanych w Serwisie, w szczególności tekstów, zdjęć i grafik          dotyczących oferowanych do sprzedaży produktów; oraz umożliwieniu dokonywania zakupów bez zakładania Konta;

b.     Prowadzeniu i dostępu do Konta, w tym:

(i)       Dostęp do danych osobowych i teleadresowych;

(ii)       Zmiana Hasła do Konta;

(iii)      Usługi informacyjne.

3.      Korzystanie z poszczególnych Usług zapewniają zakładki zamieszczone w Serwisie.

4.      Dostęp do Serwisu jest bezpłatny. Usługodawca nie pobiera opłat za Rejestrację.

5.      Użytkownik nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie.

6.      Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na indywidualne żądanie Użytkownikowi informacji umieszczonych w Serwisie poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL, zawierającej         indywidualne żądane przez Użytkownika dane informacyjne, lub też na otrzymywaniu informacji handlowych dotyczących oferty produktów i usług świadczonych przez Usługodawcę, a w szczególności:

 1. Usługi, w ramach których Użytkownik może uzyskać dostęp do danych dotyczących składanych w Serwisie zamówień oraz aktualnym statusie realizacji zamówień;
 2. Usługi, w ramach których Użytkownik uzyskuje dostęp do informacji o statusie złożonej przez siebie reklamacji oraz innych sprawach związanych z dokonywanym zakupem produktów;
 3. Usługi, w ramach których Użytkownik może uzyskiwać od Usługodawcy pliki do pobrania, w szczególności regulaminy oraz umowy;
 4. Usługi, w ramach których Użytkownik uzyskuje ogólne informacje dotyczące Usługodawcy i profilu jego działalności, oferowanych przez Usługodawcę produktach i usługach,§ 4 Usługa prowadzenia i dostępu do konta

1.    Świadczenie Usług prowadzenia i dostępu do Konta wymaga Rejestracji w Serwisie.

2.    Rejestracja dokonywana jest przez Użytkownika poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego dostępnego w Serwisie, zaznaczenie wymaganych pól oraz kliknięcie przycisku akceptacji („Zakładam konto”).

3.    W trakcie Rejestracji Użytkownik podaje następujące dane:

 1. adres e-mail;
 2. nr telefonu kontaktowego;
 3. w przypadku Konsumentów: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania;
 4. w przypadku podmiotów niebędących Konsumentami: firma; siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez osobę fizyczną;
 5. numer NIP.

4.    Użytkownik może mieć jedno Konto w Serwisie.

5.    Do korzystania z Usług uprawniony jest wyłącznie Użytkownik, którego dane zostały podane w Formularzu Rejestracyjnym w trakcie Rejestracji. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Kont innych Użytkowników, a także udostępnianie własnego Konta innym Użytkownikom lub innym osobom trzecim.

6.    Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy Hasła.

7.    Każdorazowe logowanie się przez Użytkownika do Konta wymaga podania Loginu oraz Hasła.

8.    Użytkownik może dokonać zmiany Hasła z poziomu Konta lub za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie logowania do Konta.

9.    Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego powoduje wysłanie na podany w formularzu adres e-mail wiadomości zawierającej link aktywacyjny. Zakończenie Rejestracji następuje poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego.

10.   Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie linków aktywacyjnych z przyczyn od niego niezależnych.

11.   Ryzyko utraty linku aktywacyjnego w okresie pomiędzy jego uzyskaniem a aktywacją ponosi Użytkownik.

12.   Konto posiada następujące funkcjonalności:

 1. Logowanie;
 2. Zarządzanie Kontem,
 3. Korzystania z Usług świadczonych w ramach Serwisu,
 4. Modyfikacja danych podanych w trakcie Rejestracji,
 5. Modyfikacji ustawień Konta.

13.    Użytkownik ma prawo żądać usunięcia Konta w dowolnym czasie. Żądanie usunięcia Konta Użytkownik może zgłosić drogą mailową na adres e-mail Usługodawcy. Usunięcie Konta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług.

14.   Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia, usunięcia lub ograniczenia funkcjonalności Konta, w szczególności w przypadku:

 1. Gdy wymagają tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 2. Korzystania przez Użytkownika z Konta w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem.

15.   O zamiarze zawieszenia, usunięcia lub ograniczenia funkcjonalności Konta Usługodawca poinformuje Użytkownika, przesyłając Użytkownikowi wiadomość e-mail na adres wskazany w trakcie Rejestracji lub wskazany w ramach późniejszej aktualizacji danych Użytkownika.

16.   W przypadku, gdy powodem zawieszenia lub ograniczenia funkcjonalności Konta jest korzystanie z Konta w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, przywrócenie pełnej funkcjonalności Konta może nastąpić na wniosek Użytkownika, wyłącznie po uprzednim zaprzestaniu przez Użytkownika takich działań oraz usunięciu ich skutków w zakresie i w sposób wskazany przez Usługodawcę.

17.   Poprawnie wypełniony i zweryfikowany Formularz Rejestracyjny jest zapisywany w bazie danych Usługodawcy.

18.   Przesłanie przez Użytkownika wypełnionego w sposób skuteczny Formularza Rejestracyjnego jest równoznaczne z:

 1. Zapoznaniem się przez Użytkownika z opisem i zakresem Usług świadczonych przez Usługodawcę oraz warunkami ich świadczenia;
 2. Zapoznaniem się przez Użytkownika z postanowieniami Regulaminu oraz jego akceptacją, a także zobowiązaniem się do jego przestrzegania,
 3. Przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika, że wypełnienie Formularza Rejestracyjnego jest dobrowolne, jednakże w wymaganym (oznaczonym gwiazdką) zakresie niezbędne do uzyskania pełnego dostępu do Usług,
 4. Złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w Formularzu Rejestracyjnym są zgodne z prawdą,
 5. Upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w Formularzu Rejestracyjnym, w celu świadczenia Usług na rzecz Użytkownika.

§ 5 Logowanie do konta

1.    Logowanie do Konta możliwe jest po dokonaniu skutecznej Rejestracji.

2.    Logowanie do Konta Klienta odbywa się za pośrednictwem Serwisu.

3.    W celu zalogowania się do Konta Użytkownik wprowadza w dedykowane do tego pola ustalony Login oraz Hasło.

4.    Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany Hasła poprzez odpowiednią opcje dostępną w Koncie.

5.    W przypadku, gdy Użytkownik zapomniał Hasło, może otrzymać na adres e-mail wskazany w Koncie nowe Hasło służące do jednorazowego zalogowania się w Serwisie. Po wprowadzeniu nowego Hasła, Serwis wymusi jego zmianę.

§ 6 Wymagania techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną

1.   Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Usług i Serwisu są następujące:

 1. Połączenie z siecią Internet;
 2. Przeglądarka internetowa wybrana przez Użytkownika;
 3. Włączona obsługa Cookies;
 4. Posiadanie konta e-mail;
 5. Możliwość odbierania wiadomości za pośrednictwem konta e-mail.

2.   W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów określonych w ust.1 powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług.


§ 7 Warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1.  Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje poprzez:

 1. W odniesieniu do Usługi dostępu do ogólnodostępnych treści znajdujących się w Serwisie – wejście Użytkownikowi na stronę Serwisu;
 2. W odniesieniu do Usługi prowadzenia i dostępu do Konta – z chwilą skutecznej Rejestracji w Serwisie za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego.

2.  Korzystanie przez Użytkownika z Usług może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika jego danych osobowych. Zasady przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownikowi określa Polityka Prywatności, dostępna pod adresem Polityka prywatności (menloelectric.com) .

3.  Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usługi w  następujących przypadkach:

 1. Naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu;
 2. Umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa;
 3. Wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem.

4.  Użytkownik, który jest Konsumentem, może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy bez podania przyczyny, składając pisemne oświadczenie, pod warunkiem jednak, że nie rozpoczął korzystania z Usług. Za moment rozpoczęcia świadczenia Usługi uznaje się chwilę pierwszego zalogowania się przez Użytkownika po zawarciu Umowy.

5.  Każda ze Stron może rozwiązać Umowę w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika następuje poprzez przesłanie oświadczenia:

 1. Pisemnie, listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 3 Regulaminu;
 2. Na adres e-mailowy: shop@menloelectric.com

§ 8 Odpowiedzialność

1. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie odpowiada za szkody:

 1. Powstałe w związku z Serwisem, korzystaniem z Serwisu bądź niemożnością korzystania przez Użytkownika z Serwisu;
 2. Powstałe w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, opóźnieniami w operacji lub przekazie, swirusem komputerowym, awarią Systemu Teleinformatycznego;
 3. Jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Serwisu i Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
 4. Powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług w całości lub części na rzecz Użytkownika;
 5. Powstałe na skutek wejścia przez osoby trzecie w posiadanie Loginu lub Hasła Użytkownika.

2.  Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Użytkownika, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu Serwisu bez ich wiedzy i zgody.

3.  Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Serwisu. W razie otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownikowi za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

 1. Przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu; w takim wypadku Usługodawca poinformuje Użytkownika o przejściowym zaprzestaniu świadczenia Usług w drodze komunikatu zamieszczonego w Serwisie, w którym wskaże przewidywany czas trwania wymienionych przeszkód w świadczeniu Usług;
 2. Wysyłania na adresy elektroniczne Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usług;
 3. Zablokowania dostępu do zasobów Użytkownikowi zawierających treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy lub stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Usługodawcę lub Użytkownika. W takim przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zablokowania dostępu do Serwisu;
 4. Zaprzestania świadczenia Usług i skasowania konta Użytkownikowi w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne dostarczenie Usług jest niemożliwe z winy Użytkownikowi.

5.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

6.  Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

7.  W odniesieniu do Użytkowników niebędących Konsumentami, odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownikowi ograniczona jest wyłącznie do szkód wyrządzonych umyślnie.

8.  Usługodawca informuje, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie ze Środków Komunikacji Elektronicznej może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Użytkownik może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Użytkownika, przejęcia Loginu i Hasła przez osoby trzecie lub zainfekowania systemu informatycznego Użytkownikowi wirusami.

9.  Usługodawca nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek utworów udostępnionych w Serwisie za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.


§ 9 Prawa własności intelektualnej

1.  Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony osób trzecich lub Usługodawcy.

2.   Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszystkich treści, które są prezentowane w Serwisie, włącznie do własnego użytku.

3.   Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 10 Postępowanie reklamacyjne

1.  Użytkownikowi mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.

2.  Reklamacje należy składać:

 1. Pisemnie, listem na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 3 Regulaminu;
 2. Mailowo, na adres poczty elektronicznej reklamacje@menloelectric.com

3.  Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

4.   Oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);

5.   Opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

6.   Reklamacje nie zawierające danych, o których mowa w ust. 3, nie podlegają rozpatrzeniu.

7.   Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. Usługodawca zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w szczególności jeżeli konieczne jest uzyskanie od Użytkownikowi dodatkowych informacji.

8.  O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi Użytkownika pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji

§ 11 postanowienia końcowe

1.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do każdoczasowej zmiany zawartości Serwisu.

2.  W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu.

3.   Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na stronach Serwisu. Korzystanie przez Użytkownikowi z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji.

4.   W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.

5.  W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu, a postanowieniami zawartych przez Usługodawcę z Użytkownikiem indywidualnych umów dotyczących świadczenia usług, pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.

6.  Prawem właściwym jest prawo polskie. 

7.  Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.