Regulamin newslettera

1. Newsletter to nieodpłatna publikacja przygotowana i przesyłana drogą elektroniczną przez Menlo Electric Spółka Akcyjna., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa („Usługodawca”), zawierająca informacje o ofercie Usługodawcy, interesujących wydarzeniach w branży odnawialnych źródeł energii, oraz innowacyjnych produktach dostępnych na rynku.

2. Usługodawca świadczy na rzecz klienta nieodpłatną usługę polegającą na przygotowaniu i przesłaniu newslettera na podany adres e-mail („Usługa”) 

3. Klient może zawrzeć umowę o Usługę poprzez:

a) zaznaczenie opcji newslettera przy zakładaniu konta w sklepie www.shop.menloelectric.com lub – w przypadku klientów nie zakładających konta – przy każdorazowym składaniu zamówienia, lub

b) zaznaczenie opcji newslettera w panelu klienta w sklepie www.shop.menloelectric.com.

4. Umowa o Usługę zawierana jest na czas nieokreślony. Usługodawca może zawiesić bądź zakończyć świadczenie Usługi po uprzednim poinformowaniu klientów o tym fakcie, na podane przez nich adresy e-mail.

5. Klient może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o Usługę poprzez:

a) przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu na adres contact@menloelectric.com, lub

b) zaznaczenie opcji newslettera w panelu klienta w sklepie www.shop.menloelectric.com.

6. Usługodawca rekomenduje korzystanie z Usługi na urządzeniu urządzeniem pozwalającym na odbiór poczty elektronicznej i prezentowanie jej treści w trybie graficznym. Usługodawca nie gwarantuje, że każde rozwiązanie sprzętowo-programowe przyjęte przez klienta nie pozwoli na korzystanie z Usługi.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju uszczerbki na dobrach materialnych i niematerialnych klienta, a także za utracone zyski, pozostające w normalnym związku przyczynowym z korzystaniem przez klienta z Usługi.

8. Usługodawca może zakończyć świadczenie Usługi na rzecz klienta, który:

a) podał adres e-mail, z którego nie ma prawa korzystać,

b) wykorzystuje usługę do dostarczania treści o charakterze bezprawnym,

c) kopiuje, modyfikuje, prezentuje bądź upublicznia treści dostarczane w ramach newslettera, w sposób wykraczający poza granice dozwolonego użytku w rozumieniu art. 23 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

9. Zakończenie świadczenia Usługi z przyczyn podanych w poprzednim punkcie, nie wyłącza prawa Usługodawcy do dochodzenia w stosunku do klienta roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód powstałych w wyniku działań klienta.

10. Reklamacje dotyczące usługi należy składać na adres mailowy contact@menloelectric.com, bądź pocztą bezpośrednio na adres Usługodawcy podany w punkcie 1.

11. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w Usłudze i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.

12. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.