Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MENLO ELECTRIC S.A.
SPRZEDAWCA

Niniejszy dokument określa zasady składania i realizacji zamówień w sklepie internetowym działającym pod adresem shop.menloelectric.com, prowadzonym przez MENLO ELECTRIC SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ulicy Wołoskiej 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000917564, NIP: 5272829241 oraz REGON: 368839890, o kapitale zakładowym: 100.000,00 zł, opłaconym w całości.

W sprawach związanych działalnością Sklepu, kontaktować można się:

a)          telefonicznie – dzwoniąc pod nr telefonu: +48 800 003 010

b)          elektronicznie – wysyłając wiadomość na adres e-mail: shop@menloelectric.com§ 1   Definicje

Używanym w niniejszym Regulaminie określeniom, pisanym wielką literą, nadaje się następujące znaczenie:

 1. Czas realizacji zamówienia – okres czasu, liczony w Dniach roboczych, upływający między momentem złożenia zamówienia a przekazaniem zamówienia do wysyłki albo przygotowaniem do odbioru przez Klienta. Czas realizacji zamówienia nie uwzględnia okresu niezbędnego do dostarczenia zamówienia na adres dostawy wskazany przez Klienta.

 2. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 3. KCustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).

 4. Klient – osoba korzystająca ze Sklepu, która założyła Konto lub rozpoczęła procedurę składania zamówienia w Sklepie;

 5. Konsument – Klient, będący osobą fizyczną, który zawiera Umowę w celu niezwiązanym ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą.

 6.  Konto – elektroniczny zbiór informacji zawierających dane Klienta, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach                  Sklepu np. składać zamówienia, przeglądać historię składanych zamówień oraz zawartych Umów.

 7.  Plasowanie– przyznawanie określonej widoczności Produktom lub wagi nadawanej wynikom wyszukiwania na Stronie.

 8.  Produkty – wszelkie towary oferowane w Sklepie przez Sprzedawcę.

 9.  Przedsiębiorca – podmiot prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 10.  Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego MENLO ELECTRIC S.A., określający zasady sprzedaży Produktów poprzez Sklep;

 11.  Regulamin Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną – regulamin określający zasady świadczenia usług związanych z tworzeniem oraz utrzymaniem Konta, dostępny pod adresem https://www.shop.menloelectric.com/pl/content/3-regulamin-sklepu

 12.  Sklep – internetowa platforma sprzedaży, działająca pod adresem shop.menloelectric.com.

 13.  Sprzedawca – Menlo Electric S.A.

 14.  Umowa – umowa sprzedaży zawarta między Sprzedawcą a Klientem, w ramach działalności Sklepu.

 15.  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

 

§ 2   Postanowienia ogólne

1.          Informacje o Produktach, podane na stronie Sklepu, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 KC.

2.          Sklep zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń w zakresie maksymalnej liczby jednocześnie sprzedawanych Produktów. Nabycie większej liczby Produktów możliwe jest po indywidualnym uzgodnieniu warunków sprzedaży ze Sprzedawcą.

3.          Zdjęcia Produktów zamieszczone na stronie Sklepu są materiałami poglądowymi, które mają na celu przedstawienie Klientowi ogólnego wyglądu Produktów. Wygląd Produktu, na zdjęciach prezentowanych w Sklepie może nieznacznie różnić się w od zewnętrznego wyglądu Produktu dostarczonego Klientowi.
§ 3   Konto

1.          Przed złożeniem zamówienia Klient może założyć Konto.

2.          Założenie Konta nie jest wymagane do dokonywania zakupów w Sklepie. Korzystnie z niektórych dodatkowych funkcjonalności Sklepu może wymagać jednak posiadania Konta.

3.          Dane podane przez Klienta przy zakładaniu Konta są wykorzystywane w celu identyfikacji Klienta oraz realizacji zamówień. Dane te mogą być wykorzystane w celach marketingowych Sprzedawcy, jeżeli Klient uprzednio wyrazi na to zgodę.

4.          Założenie Konta wymaga od Klienta wypełnienia formularza rejestracyjnego. Formularz wymaga podania co najmniej następujących danych:

a)          adresu e-mail;

b)         nr telefonu kontaktowego;

c)          dodatkowo, w przypadku Konsumentów:

i.           imienia i nazwiska;

ii.          adresu zamieszkania;

d)         dodatkowo, w przypadku Przedsiębiorców:

i.           firmy, pod którą Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą;

ii.          siedziby Przedsiębiorcy lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej przez osobę fizyczną;

iii.        numeru NIP.

5.          Szczegółowe warunki korzystania z Konta określa odrębny Regulamin Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną, dostępny pod adresem https://www.shop.menloelectric.com/pl/content/regulamin-sude

 

§ 4   Warunki złożenia i realizacji zamówienia.

1.          Zamówienia można składać za pośrednictwem strony Sklepu:

a)          po uprzednim założeniu Konta;

b)         bez uprzedniego założenia Konta.

2.          W celu zawarcia Umowy (dokonania zakupu) Klient zobowiązany jest:

a)          dokonać wyboru Produktów oraz wskazać ich zamawianą liczbę;

b)         wskazać swoje dane (Klienci niezalogowani na Koncie);

c)          wskazać adres dostawy;

d)         dokonać wyboru sposobu dostawy Produktów lub zdecydować od odbiorze własnym;

e)          złożyć oświadczenie w przedmiocie braku bezpośredniego związku Umowy z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz braku zawodowego charakteru Umowy dla Przedsiębiorcy (jeżeli dotyczy);

f)          złożyć oświadczenie dotyczące zapoznania się z treścią Regulaminu oraz akceptacją jego postanowień;

g)         dokonać wyboru sposobu płatności;

h)         zweryfikować podsumowanie zamówienia oraz potwierdzić jego złożenie, co wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

3.          Klient zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i niewprowadzających w błąd w wypełnianych formularzach. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki z niewłaściwego wypełnienia przez siebie tych formularzy, w szczególności polegającego na podaniu błędnych lub nieprawdziwych danych.

4.          Zamówienia w Sklepie mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu. Sprzedawca zastrzega, że zamówienia złożone po godzinie 16.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego Dnia roboczego.

5.          W przypadku, gdy realizacja części lub całości zamówienia nie będzie możliwa Sprzedawca, bez zbędnej zwłoki, (wiadomością e-mail) poinformuje Klienta o anulowaniu zamówienia w całości albo zaproponuje Klientowi anulowanie zamówienia w zakresie niemożliwym do realizacji. Klient, w terminie 3 Dni roboczych może potwierdzić Sprzedawcy (poprzez wiadomość e-mail) swoją zgodę na częściowe anulowanie Zamówienia. Jeżeli w tym terminie Klient nie przekaże Sprzedawcy stosownego potwierdzenia, Zamówienie traktowane będzie, jako anulowane w całości.

6.          Sprzedawca potwierdza przystąpienie do realizacji Zamówienia oraz potwierdza możliwość wykonania dostawy do wskazanego przez Klienta miejsca, wysyłając potwierdzenie zamówienia. Potwierdzenie wysyłane jest na adres e-mail wskazany przez Klienta, nie później niż w terminie 5 Dni roboczych. Brak przesłania potwierdzenia w tym terminie oznacza anulowanie zamówienia w całości.

7.          Chwilą zawarcia Umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą jest chwila doręczenia na serwer poczty elektronicznej Klienta potwierdzenia zamówienia.

8.          Zamówienie jest kompletowane do wysyłki po uzyskaniu potwierdzenia wpływu zapłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy lub potwierdzenia uzyskania zapłaty przez instytucję płatniczą przyjmującą płatności na zlecenie Sprzedawcy (w przypadku płatności on-line). Sredni czas realizacji zamówienia na terenie Polski wynosi 3 dni robocze. 

9.          W przypadku braku potwierdzenia otrzymania zapłaty w terminie 5 Dni roboczych – Sprzedawca uprawniony będzie do anulowania zamówienia w całości. Sprzedawca informuje Klienta o anulowaniu zamówienia poprzez wiadomość e-mail.

10.       Anulowanie zamówienia zgodnie z ust. 6, 7 i 10 oznacza odstąpienie Sprzedawcy od Umowy W razie skutecznego odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. Klient otrzyma zwrot zapłaconej ceny w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od Umowy przez Sprzedawcę.

 

§ 5   Ceny produktów oraz faktury

1.          Ma stronach Sklepu prezentowane są zarówno ceny zawierające podatek VAT („brutto”) oraz ceny bez uwzględnionego podatku VAT („netto”).

2.          Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie podawane są w złotych polskich.

3.          Ceny Produktów prezentowane w Sklepie nie zawierają kosztu dostawy oraz ewentualnych dodatkowych kosztów związanych z wybraną formą płatności.

4.          Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Produktu podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.

5.          Ceny Produktów oferowanych w Sklepie dotyczą wyłącznie sprzedaży internetowej. Sprzedawca zastrzega możliwość innego określenia cen w przypadku sprzedaży bezpośredniej.

6.          Faktury VAT sporządzane będą w formie elektronicznej oraz przesyłane na adres e-mail wskazany przez Klienta. Klient akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Sporządzenie faktury VAT w formie papierowej nastąpi jedynie na wniosek Klienta, złożony podczas składnia zamówienia oraz w okresie trzech miesięcy od dnia złożenia zamówienia.

7.           Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane zawarte na wystawionej fakturze VAT, jeżeli błędne dane zostały przekazane przez Klienta.

8.          W przypadku złożenia zamówienia dotyczącego produktów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) przez Klienta będącego podatnikiem podatku od towarów i usług, jeżeli kwota należności ogółem stanowi co najmniej 15.000,00 zł brutto, Sprzedawca wymaga, aby płatność nastąpiła z rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 z późn. zm.) lub imiennego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, otwartego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadzonego w walucie polskiej. płatność powinna być dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

 

§ 6   Formy płatności

1.          Płatności za Produkty dokonywana jest w formie on-line („z góry”) lub podczas odbioru zamówionych Produktów („z dołu”).

2.          Klient dokonuje wyboru jednej formy płatności, spośród dostępnych w Sklepie.

3.          Sprzedawca zastrzega, że dostępne rodzaje form płatności mogą zależeć od wybranego sposobu dostawy Produktów.

4.          Sprzedawca zastrzega ograniczenie lub wyłączenie niektórych form płatności w odniesieniu do części Produktów lub zamawiania Produktów w większej liczbie.

5.          Usługi płatnicze on-line realizowane są przez krajowe instytucje płatnicze lub w formie przelewu na rachunek bankowy. Sprzedawca nie gwarantuje dostępności ani prawidłowości działania poszczególnych form płatności on-line.

6.          Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro

7.          Szczegółowe warunki dokonywania płatności za pośrednictwem krajowych instytucji płatniczych regulowane są odrębnymi umowami oraz regulaminami wskazanych instytucji.

8.          Ewentualne zwroty dokonywane będą przy użyciu takiego samego sposobu płatności,, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z kosztami.

 

§ 7   Modyfikacja zamówienia

1.          Klient może dokonać zmian w zamówieniu do momentu przygotowania zakupionych produktów do wysyłki. Zmiana zamówienia może nastąpić telefonicznie lub mailowo, poprzez skontaktowanie się z obsługą klienta (pod numerem: +48 800 003 010) lub na adres mailowy: shop@menloelectric.com).

2.          Zmiany zamówienia mogą dotyczyć wprowadzenia dodatkowych pozycji zamówienia bądź anulowania części lub całości dotychczasowego zamówienia.

3.          Sprzedawca potwierdza zmianę zamówienia poprzez wiadomość e-mail. Zmiana Umowy następuje z chwilą potwierdzenia zmiany przez Sprzedawcę.

4.          Czas realizacji zamówienia zaczyna biec ponownie od potwierdzenia dokonania modyfikacji zamówienia przez Sprzedawcę.

5.          Przy zamówieniach opłaconych on-line („z góry”):

a)          jeżeli w wyniku modyfikacji lub anulowania zamówienia powstała nadpłata, jest ona zwracana w terminie 14 dni od daty powstania nadpłaty;

b)         jeżeli w wyniku modyfikacji zamówienia powstała niedopłata, realizacja zamówienia zostaje wstrzymana do czasu wpłaty brakującej części ceny.

 

§ 8   Odbiór własny

1.          Sprzedawca dopuszcza możliwość odbioru zamówienia przez Klienta (po wyborze odpowiedniej opcji przy składaniu zamówienia). Odbiór zamówienia może nastąpić, w Dni robocze (w godz. 8:00 – 15:00). Odbiór własny wymaga uprzedniej awizacji dokonanej nie później niż na 24 godziny przed planowaną godziną odbioru.

2.          Sprzedawca, poprzez wiadomość e-mail, poinformuje Klienta o możliwości odbioru Produktów. Produkty pozostają przygotowane do odbioru przez okres 3 Dni roboczych, o ile Kupujący i Sprzedawca nie ustala indywidulanie innego terminu.

3.          W przypadku braku odbioru Produktów na zasadach określonych w ust. 2, Sprzedawca uprawniony jest do anulowania zamówienia. Anulowanie zamówienia oznacza odstąpienie Sprzedawcy od Umowy. Oświadczenie Sprzedawcy będzie skuteczne z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Klienta. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. Klient otrzyma zwrot zapłaconej ceny w ciągu 14 dni roboczych od daty odstąpienia od Umowy.

4.          Zamówione Produkty będą wydawane w GLP Warsaw I Logistic Centre Natolin 68a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. 

5.          Sprzedawca zastrzega możliwość weryfikacji osoby dokonującej odbioru zamówienia.

6.          Wszelkie koszty odbioru własnego pokrywa Klient.

 

§ 9   Dostawa

1.          Sprzedawca zapewnia dostawę zamówienia na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej (w tym Polski). W przypadku innych państw niż wskazane w cenniku dostawa będzie realizowana po wcześniejszym ustaleniu i indywidualnym ustaleniu jej warunków.

2.          Koszty dostawy ponosi Klient.

3.          Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy, formy płatności, oraz rodzaju i liczby zamawianych Produktów. Formy dostawy oferowane w sklepie to odbiór osobisty lub dostawa kurierem.
Do wysyłki niepełnych palet modułów doliczany jest koszt kompletacji.

4.          Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie Produktów wynikające z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego (również nieprecyzyjnego) adresu dostawy.

5.          Szczegółowe warunki realizacji dostaw przez podmioty świadczące usługi przewozu towarów regulowane są odrębnymi umowami oraz regulaminami wskazanych podmiotów.

 

§ 10       Czas realizacji zamówienia

1.          Przed potwierdzeniem złożenia zamówienia, Klient informowany jest o szacowanym Czasie realizacji zamówienia.

2.          Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności oraz liczby zamawianych Produktów oraz liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

3.          W razie braku możliwości realizacji zamówienia w określonym terminie, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany (poprzez pocztę e-mail). Klient równocześnie zostanie poinformowany o aktualnym Czasie realizacji zamówienia.

4.          Po upływie terminu wskazanego w ust. 3 zd. 2, Klient uprawniony jest do odstąpienia od Umowy. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. Klient otrzyma zwrot zapłaconej ceny w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od Umowy.

 

§ 11       Gwarancja

1.          Produkty sprzedawana w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta. Ewentualne dokumenty gwarancyjne będą dostarczane wraz z zamówionym Produktem.

2.          Sprzedawca nie udziela dodatkowej gwarancji na sprzedawane Produkty.

 

§ 12       Odstąpienie od Umowy (Konsumenci)

1.          Konsument ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia dokonania dostawy Produktów lub ich osobistego odbioru.

2.          W celu skorzystania z przysługującego uprawnienia Konsument powinien wysłać, we wskazanym wyżej terminie, oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie możne być wysłane przy pomocy poczty tradycyjnej lub elektronicznej (oświadczenie musi zostać nadane z adresu e-mail podanego przy zakładaniu Konta lub przy składaniu zamówienia), na następujący adres e-mail: shop@menloelectric.com

3.          Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zawierać: dane Sprzedawcy, datę zawarcia Umowy, dane Konsumenta (imię, nazwisko oraz adres), informację o przedmiocie odstąpienia (ze wskazaniem czy odstąpienie dotyczy całości czy części zamówienia), jednoznaczną informację potwierdzającą wolę odstąpienia od Umowy ze Sprzedawcą, własnoręczny podpis – w przypadku oświadczenia w wersji papierowej.

4.          Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na wzorze opracowanym przez Sprzedawcę (dostępnym pod adresem Regulamin sklepu (menloelectric.com)) lub możne skorzystać ze wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.

5.          W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie - nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktów lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.          W terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Konsument powinien dokonać zwrotu Produktu na adres Sprzedawcy. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.

7.          Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.          Zwrot Produktów może nastąpić równocześnie ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, pod warunkiem zachowania terminu wskazanego w ust. 1.

9.          Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku zakupu produktów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta albo służących jego zindywidualizowanym potrzebom.

10.       W razie skutecznego odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

11.       Postanowienia niemniejszego paragrafu dotyczące Konsumentów stosuje się do Przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, zawierającymi Umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

12.       W zakresie nieregulowanym niniejszym paragrafem, zastosowanie znajdują przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

 

§ 13       Niezgodność Produktu z Umową (Konsumenci)

1.          Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Konsumentowi zamówiony Produkt pozbawiony wad.

2.          Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.

3.          Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Produktu, jeżeli:

a)          montaż został przeprowadzony przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;

b)         niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią.

4.          W przypadku niezgodności Produktu z Umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

5.          Sprzedawca może dokonać:

a)          wymiany, gdy Konsument żąda naprawy,

b)         naprawy, gdy Konsument żąda wymiany,

jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

6.          Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

7.          Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową.

8.          W przypadku, gdy Produkt nie jest zgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

a)          Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową zgodnie z ust.6;

b)         Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową zgodnie z ust. 7;

c)          brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, pomimo podjęcia prób doprowadzenia Produkt do zgodności z Umową;

d)         brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków określonych w ust. 4;

e)          z oświadczenia Sprzedawcy wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

9.          Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową jest nieistotny.

10.       W razie odstąpienia od Umowy Konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy, na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.

11.       Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

12.       Reklamację oraz oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy należy przesłać listownie na adres Sprzedawcy lub na następujący adres e‑mail: reklamacje@menloelectric.com. Do reklamacji należy dołączyć opis wad lub przyczyn niezgodności produktu z Umową i w miarę możliwości udokumentować te twierdzenia.

13.       Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji, poprzez wiadomości e-mail.

14.       Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamacje dotyczącą Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty ich wpływu, jeżeli reklamację złożył Konsument i zawiera ona żądanie wymiany rzeczy, usunięcia wady, albo obniżenia ceny. Odpowiedź na reklamacje przesyłana jest na adres e-mail Konsumenta.

15.       Produkt, którego reklamacja nie zostanie uznana zostanie odesłany do Konsumenta.

16.       Postanowienia niemniejszego paragrafu dotyczące Konsumentów stosuje się do Przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, zawierającymi Umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

17.       W zakresie nieregulowanym niniejszym paragrafem, zastosowanie znajdują przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

 

§ 14       Rękojmia za wady (Przedsiębiorcy)

1.          W przypadku zawarcia Umowy z Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Produktów jest wyłączona.

2.          Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu nienależytego wykonania Umowy ograniczona jest do szkód rzeczywistych doznanych przez Przedsiębiorcę, maksymalnie do wartości Produktu, z zakupu którego Przedsiębiorca wywodzi swoje roszczenia.

 

§ 15       Zasady Plasowania Produktów

1.          Sklep zapewnia możliwość wyszukania Produktów przy wykorzystaniu wyszukiwarki. Po wyszukaniu danej frazy Klientowi prezentowana jest lista Produktów, posortowana w oparciu o wybrane przez Klienta kryteria.

2.          Klient może sortować Produkty według następujących kryteriów:

a)                 dostępne;

b)                 nazwa (rosnąco i malejąco);

c)                 cena (rosnąco i malejąco);

3.          W przypadku nieskorzystania z wyszukiwarki, na głównej stronie Sklepu, Klientowi prezentowane są aktualnie popularne Produkty.

4.          Klient może przeglądać poszczególne kategorie Produktów, a w ich ramach podkategorie zawierające Produkty poszczególnych producentów. Klient może sortować Produkty według kryteriów wskazanych w ust. 2.

 

§ 16       Postanowienia końcowe

1.          Niniejszy Regulamin sporządzony został na podstawie prawa polskiego.

2.          Prawem właściwym dla Umów oraz wszelkich sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest prawo polskie.

3.          W przypadku Konsumentów, powyższe postanowienia nie wyłączają ochrony na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

4.          Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą i Przedsiębiorcą, będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne, właściwe według siedziby Sprzedawcy.

5.          Regulamin sporządzony został w języku polskim. Rozbieżności związane z tłumaczeniem Regulaminu należy rozstrzygać poprzez odniesienie się do polskiej wersji językowej, z wyjątkiem sytuacji, gdy z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa wynika konieczność stosowania innej wersji językowej.

6.          Do Umowy nie stosuje się postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu 11 kwietnia 1980 r. (Dz. U. z 1997, nr 45, poz. 286) oraz Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 14 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1997, nr 45, poz. 282).

7.          Internetowa platforma rozwiązywania sporów on-line dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN

8.          Sprzedawca zastrzega sobie prawo modyfikacji niniejszego Regulaminu.

9.          Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 14 dni przed wejście w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.

10.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.05.2023 roku. 


 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

MENLO ELECTRIC SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa

e-mail: shop@menloelectric.com

 

Dane odstępującego:

………………………………………………

/imię i nazwisko/

………………………………………………

/miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu/

………………………………………………

/kod pocztowy/

………………………………………………

/adres e-mail Klienta – podany przy zamówieniu lub przy zakładaniu konta w sklepie/

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

…………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………..………………………………

zakupionych w ramach umowy zawartej ………………………………………………………

/data zawarcia umowy/

nr zamówienia*…………………………………………………………………………………

 

                                              ………………………………………………

                                                             /podpis/

 

Regulamin sklepu obowiązujący do 04.05. 2023 roku.